fbpx
Intuicyjny kreator wizytówek | darmowa dostawa od 799 zł | wysyłka wizytówek klasycznych już w kolejnym dniu roboczym

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne i definicje

2. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawarcia umowy oraz realizacji zlecenia 

3. Sposoby płatności i dostawy

4. Warunki odstąpienia od umowy

5. Postępowanie reklamacyjne

6. Własność intelektualna

7. Postanowienia końcowe 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług projektowania graficznego wraz z produktami poligraficznymi na indywidualne zamówienie (zwanych dalej: „produktami”) za pośrednictwem serwisu internetowego malieprint.pl, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

1.2. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.malieprint.pl jest włąsnością Edyta Przysiężna Malieprint Agencja Kreatywna ul. Grota Roweckiego 10e/9, 45-267 Opole ( zwanej dalej „sprzedawcą”, „serwisem” lub „usługodawcą”).

Szczegółowe dane sprzedawcy dostępne są w zakładce kontakt 

1.3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz niniejszym regulaminem

1.4. Wszystkie ceny przedstawione w serwisie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami końcowymi. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

1.5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

1.6. „Użytkownikiem” serwisu określa się: wszystkie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność gospodarczą dokonujący zakupu towaru bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które dokonują zakupów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozostałe podmioty, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z serwisu.  Korzystanie z serwisu jest dobrowolne, Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownicy nieakceptujący regulaminu nie mogą korzystać z serwisu.  Użytkownik ma możliwość rejestracji w serwisie poprzez formularz rejestracyjny. Każdy użytkownik zarejestrowany w serwisie oświadcza iż zapoznał się z regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji i danych osobowych określonych na warunkach określonych w Polityce Prywatności. Dzięki rejestracji użytkownik otrzymuje konto osobiste w serwisie. Każdy użytkownik powinien posiadać własne konto, niedopuszczalne jest współdzielenie konta przez kilku różnych użytkowników. Dzięki rejestracji użytkownik ma dostęp do historii swoich transakcji.

1.7. „Klientem” określa się każdą pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej lecz posiadającą zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupu usług oraz produktów oferowanych w niniejszym serwisie na zasadzie umowy sprzedaży.

1.8. „Dostawa” – rodzaj usługi przewozowej, prowadzonej przez firmę zewnętrzną, za której pomocą następuje przekazanie produktów

1.9. „Produkty” – przedmiot sprzedaży oferowany w niniejszym sklepie internetowym tj. Artykuły poligraficzne oraz reklamowe tworzone na zamówienie Klienta, oraz usługi projektowania graficznego wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta. Specyfikacja produktów przedstawiona jest w serwisie

1.10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.

1.11. „Czas realizacji” – podana w specyfikacji produktu ilość dni roboczych potrzebna do zrealizowania zlecenia przez serwis. W czasie realizacji nie jest zawarty czas potrzebny na dostawę, który uzależniony jest od firmy zewnętrznej i za który serwis nie odpowiada.  Wysyłka następuje w następnym dniu roboczym. (Np. termin realizacji 3 dni robocze -> wysyłka w 4 dniu roboczym.)  Okres realizacji dla zamówień których płatność wpłynęła na podane konto do godziny 10, liczy się od dnia wpłynięcia opłaty. W  przypadku zamówień opłaconych po godzinie 10, czas realizacji liczony jest od kolejnego dnia roboczego. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.

1.12. „Projekt” – plik graficzny przygotowany przez serwis na indywidualne zamówienie, edytowany za pomocą dostępnego w serwisie kreatora  lub przesłany bezpośrednio przez klienta, przeznaczony do wydruku lub użytku elektronicznego.

^ do górykońco

2. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawarcia umowy oraz realizacji zlecenia 

2.1. Zamówienia za pośrednictwem niniejszego serwisu mogą być składane 24 godziny na dobę

2.2 W celu złożenia zamówienia klient powinien wykonać następujące czynności:

   a. zaprojektowanie, wysłanie lub wybranie i edytowanie wzoru graficznego
   b. wybranie specyfikacji produktu oraz dodanie produktu do koszyka
   c. uzupełnienie danych niezbędnych do zrealizowania dostawy oraz wybór rodzaju płatności
   d. złożenie oraz opłacenie zamówienia

Zamówienia, które nie zostały opłacone, nie będą rozpatrywane jako zamówienia do realizacji.

2.3. Zawarcie umowy między Klientem a Sprzedającym następuje z chwilą złożenia zamówienia. Po otrzymaniu zapłaty od klienta na konto firmowe wyszczególnione w zakładce „Kontakt” Sprzedający poinformuje klienta o przyjęciu zamówienia w terminie do 1 dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie, drogą mailową na adres podany w formularzu składania zamówienia.

2.4. Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.

2.5. W przypadku wydruku produktów na podstawie plików klienta realizacja zlecenia następuje dopiero w momencie przekazania przez Klienta poprawnych plików przygotowanych według podanych w serwisie specyfikacji. Dopiero od tego momentu liczony jest czas realizacji. W razie wątpliwości klient ma możliwość skorzystania z czatu dostępnego w serwisie w celu pomocy przy przygotowaniu pliku. 
a. pliki dostarczane przez Klienta są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją pod względem rozmiaru oraz rozdzielczości pliku, ilości stron oraz obecności spadów. W niektórych przypadkach serwis może dokonać drobnych korekt w pliku w celu dostosowania go do druku, o czym Klient zostaje poinformowany drogą mailową. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia jeśli niezbędne korekty wprowadzone przez serwis są dla niego nieakceptowalne.
b. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość wysyłanych plików i nie ma obowiązku informowania klienta o słabej jakości plików wysłanych do druku. Pliki drukowane zostają w takiej formie w jakiej zostały dostarczone przez klienta. 
c. Serwis nie odpowiada za treści zawarte w projektach przesłanych przez klienta. Nie sprawdza oraz nie dokonuje korekt w tekście zawartym w projektach klienta. Nie dokonuje znaczących zmian w projektach przygotowanych przez osoby trzecie, również na wyraźne życzenie klienta. 
d. Klient wysyłając projekt oświadcza, że posiada do niego wszelkie prawa majątkowe, i niezbędne zgody na wykorzystanie grafik oraz wizerunków zawartych w projekcie oraz, że nie narusza przepisów ustawowych i praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie czy materiał nie narusza praw autorskich ani innych praw osób trzecich i oświadcza, że zobowiązuje się do przejęcia wszelkich roszczeń kierowanych przez osoby trzecie w wyniku naruszeń związanych z użyciem materiałów łamiących prawa osób trzecich. 
e. sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych Klienta, po upływie 30 dni od realizacji zamówienia, pliki zostają usunięte. 

2.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Klient zostanie poinformowany w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Nie przyjęcie zamówienia do realizacji może wystąpić w szczególności w sytuacjach:
a. braku możliwości dostarczenia przez klienta poprawnych plików do wykonania wydruku
b. dostarczenia przez klienta plików zawierających treści niezgodne z prawem, nieetycznych, 
c. ograniczeń technologicznych uniemożliwiających wykonanie produktu według specyfikacji klienta
d. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, w tym podania nieprawidłowych danych kontaktowych, uniemożliwiających wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia
e. braku możliwości kontaktu z Klientem w celu sprecyzowania specyfikacji zamówienia
f.  w przypadku awarii 

2.7. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

^ do góry

3. Sposoby płatności i dostawy

3.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych ( rabatowych ), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

3.2.  Serwis umożliwia płatność za zamówienie za pomocą przelewu, karty płatniczej, kredytowej, przekazem pocztowym oraz szybkim przelewem online i płatnością BLIK. Sprzedawca nie dopuszcza dokonywania zapłaty przez Klienta za pomocą płatności gotówkowych. Serwis nie umożliwia również przesyłek oraz płatności pobraniowych

3.3. W przypadku braku zapłaty za zamówiony produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane a transakcja zostanie uznana za nieaktualną.

3.4. Dowód sprzedaży w postaci faktury lub paragonu zostanie przekazany Klientowi drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail.

3.5. Serwis dokonuje dostawy produktów za pomocą firmy kurierskiej. Przesyłki są dostarczane w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.6.  Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1, maksymalnie 3 dni robocze. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę.

^ do góry

4. Warunki odstąpienia od umowy

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

Z uwagi na fakt iż realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a produktami są rzeczy wykonane według specyfikacji klienta oraz na jego indywidualne zamówienie, posiadające jego dane i nie posiadające wartości dla podmiotów innych niż Klient dokonujący zamówienie, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).

^ do góry

5. Postępowanie reklamacyjne oraz odpowiedzialność za jakość

5.1. Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę specyfikacje zakupionych produktów oraz fakt, iż:

   a. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm,

   b. w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia elementów złoconych w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu

c. Wydruki ciemnych projektów na papierze kredowym będą miały widoczne białe brzegi, których farbowania wykorzystywana technika druku nie przewiduje, przy wydrukach nielaminowanych istnieje możliwość niewielkiego strzępienia brzegów wydruków co nie jest wadą i wynika z ograniczeń technologicznych druku. 

d. Serwis nie gwarantuje dokładnego odwzorowania kolorów wydruków z wyświetlonym projektem, co wynika z odmiennych przestrzeni kolorystycznych stosowanych na urządzeniach elektronicznych oraz wydrukach. Dodatkowo z racji braku kalibracji ekranu, ten sam obraz na kilku urządzeniach może posiadać zupełnie inny kontrast, nasycenie oraz barwę. Zalecamy sprawdzenie projektu na kilku różnych urządzeniach oraz kalibrację ekranu w celu przewidzenia ewentualnych różnic w kolorze wydruku. 

e. Projekty przygotowywane przez serwis na indywidualne zamówienie klienta są wysyłane na podany adres mailowy celem akceptacji co do ich zawartości. Przed akceptacją projektu Klient powinien sprawdzić poprawność umieszczonych tekstów oraz danych kontaktowych. Po zaakceptowaniu projektu nie będzie już możliwości wprowadzania zmian do projektu a reklamacje z tytułu błędów w tekście nie będą uwzględniane. 

f. w przypadku w którym odwzorowanie kolorów odgrywa kluczową rolę, zalecamy wcześniejszy kontakt w celu ocenienia możliwości odwzorowania wydruku przez nasz serwis.

5.2.   Uszkodzenia przesyłek podczas transportu powinny zostać zgłoszone w momencie odbioru towaru. Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego z udziałem pracownika firmy kurierskiej, oraz niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji Malieprint.pl za pomocą formularza kontaktowego lub czatu dostępnego na stronie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane

5.3. Reklamacje dotyczące błędów w druku, jakości produktów oraz usług powinny być zgłaszane w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Reklamację należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą czatu na stronie serwisu. W przypadku reklamacji związanych z jakością wydruku, należy przygotować całe zamówienie. W przypadku przesłania niepełnego nakładu reklamowanego produktu reklamacje będą rozpatrywane negatywnie. 
5.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez malieprint.pl wadliwego nakładu 

5.5. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

5.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji negatywnie, klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów ponownej wysyłki reklamowanego produktu

^ do góry

6. Własność intelektualna

Zawartość strony www.malieprint.pl stanowi przedmiot prawa autorskiego i jest chroniony przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszelkie elementy serwisu oraz zamieszczone projekty są właśnością serwisu Malieprint.pl. Zabronione jest pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, oraz reprodukowanie wszelkich treści dostępnych na stronie bez zgody właściciela. Niestosowanie się do tego punktu będzie skutkowało ściganiem w drodze postępowania sądowego,

^ do góry

7. postanowienia końcowe

7.1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej jego wersji będą realizowane zgodnie z regulaminem obowiązującym w chwili składania zamówienia. 

7.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia jego publikacji

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.).

7.4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

^ do góry

Kosz

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku

Continue Shopping