fbpx

Regulamin serwisu Malieprint.pl

Wstęp i Spis Treści

Witaj, w poniższym regulaminie zostały zawarte informacje dotyczące zakupów w naszym sklepie. Dowiesz się z niego o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących zawartej umowy i dostarczenia produktów cyfrowych oraz fizycznych. W regulaminie zawarte zostały również informacje na temat procesów reklamacyjnych oraz procedurze odstąpienia od umowy. Znajdziesz tutaj również informacje na temat dostępnych sposobów płatności.


Jeśli po zapoznaniu się z niniejszym dokumentem, pojawią się jakieś wątpliwości, lub pytania, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem kontakt@malieprint.pl – na każde wiadomości staram się odpowiadać jak najszybciej. W dni robocze odpowiadam na wiadomości w godzinach 7:00 – 9:00 oraz w godzinach 16:00 – 20:00. Dokładamy wszelkich starań aby na wszelkie zapytania odpowiadać w ciągu 48 godzin. W przypadku gdy Twoja wiadomość pozostanie do tego czasu bez odpowiedzi, prosimy o jej ponowienie, lub kontakt smsowy pod numer 793 693 685.


Życzę udanych zakupów w moim sklepie.§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, użyte zostały poszczególne pojęcia, które należy rozumieć zgodnie z ich definicją przedstawioną poniżej. 


 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient, Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu w tym osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, oraz osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sprzedawca – Edyta Przysiężna Malieprint Agencja Kreatywna wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Grota Roweckiego 10e/9, 45-267 Opole. NIP: 7542494137 REGON: 385524845
 5. Produkt – Towar, Treść Cyfrowa lub Usługa Podstawowa, dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Produkt Fizyczny – Towar – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Regulamin – regulamin Serwisu internetowego malieprint.pl, dostępny pod adresem https://malieprint.pl/regulamin/ obowiązujący od 1.01.2023
 9. Serwis, Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://malieprint.pl/ 
 10. Produkt – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym Produkty z elementami cyfrowymi;
 11. Produkt Fizyczny z Elementami Cyfrowymi – Produkt oferowany przez Sprzedawcę, zawierający Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, bez których Produkt fizyczny nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe mogą być dostarczane przez Sprzedawcę lub podmiot trzeci;
 12. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej
 13. Treści Klienta – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 14. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów, dostarczenie Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Podstawowych lub Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego;
 15. Treści Cyfrowe – usługi i produkty pozwalające Klientowi na: a. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; b. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej; c. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 16. Usługi Podstawowe – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach jego podstawowej działalności związanej z projektowaniem, personalizacją oraz produkcją materiałów reklamowych oraz identyfikacji wizualnej. Usługi Podstawowe mogą stanowić rodzaj Usług świadczonych przez sprzedawcę za pośrednictwem serwisu oraz usług dodatkowych.
 17. Usługi indywidualne – usługi świadczone przez Sprzedającego Kupującemu na podstawie ustalonych drogą e-mailową warunków.
 18. Usługi świadczone drogą elektroniczną – Świadczone przez Sprzedawcę usługi na rzecz kupującego umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 20. Kompletne dane osobowe – dane Klienta niezbędne do założenia konta klienta oraz zawarcia umowy sprzedaży za pomocą sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, umożliwiający wystawienie dokumentu sprzedaży w postaci faktury lub rachunku. Dane niezbędne do przedstawienia przez Przedsiębiorcę to Imię, Nazwisko, Pełen adres rozliczeniowy. Numer Identyfikacji Podatkowej w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą. Adres mailowy do korespondencji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
 21.  Czas realizacji – podana w specyfikacji produktu ilość dni roboczych potrzebna do zrealizowania zlecenia przez serwis. W czasie realizacji nie jest zawarty czas potrzebny na dostawę, który uzależniony jest od firmy zewnętrznej i za który serwis nie odpowiada. Wysyłka następuje w następnym dniu roboczym. (Np. termin realizacji 3 dni robocze -> wysyłka w 4 dniu roboczym.) Okres realizacji dla zamówień których płatność wpłynęła na podane konto do godziny 10, liczy się od dnia wpłynięcia opłaty. W przypadku zamówień opłaconych po godzinie 10, czas realizacji liczony jest od kolejnego dnia roboczego. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
 22. Projekt – plik graficzny przygotowany przez serwis na indywidualne zamówienie, edytowany za pomocą dostępnego w serwisie kreatora lub przesłany bezpośrednio przez klienta, przeznaczony do wydruku lub użytku elektronicznego.
 23. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej, prowadzonej przez firmę zewnętrzną, za której pomocą następuje przekazanie produktów
 24. Oferta – zdefiniowany w kodeksie cywilnym sposób zawarcia umowy, polegający na złożeniu oświadczenia woli przez oferenta. Niesie ze sobą skutki prawne i jest zobowiązaniem oferenta do zawarcia umowy z odbiorcą oferty (zwanym oblatem).


§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Malieprint dostępny pod adresem internetowym  https://malieprint.pl/ , prowadzony jest przez Edyta Przysiężna Malieprint Agencja Kreatywna wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem  ul. Grota Roweckiego 10e/9, 45-267 Opole. NIP: 7542494137 REGON: 385524845
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz niniejszym regulaminem
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, i innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu, lub ustalana indywidualnie korespondencyjnie drogą mailową po otrzymaniu wszystkich informacji od Klienta.
 6. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 7. Do korzystania ze Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:  dostęp do Internetu, standardowy, aktualny system operacyjny, standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 8. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak  PDF, MP4, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.  Jeśli konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków technicznych, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego przed złożeniem zamówienia, np. poprzez zawarcie wymagań technicznych w opisie produktu.
 9. Ze względów prawnych zamówienie nie może zostać złożone na dane wymyślone, nieprawdziwe czy w sposób anonimowy. Do zawarcia umowy kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych. Zabronione jest również podawanie danych osób trzecich.
 10. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Klient dostarczając pliki graficzne w celu realizacji materiałów reklamowych oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do projektu graficznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu praw autorskich dotyczących przesłanego w Zamówieniu pliku graficznego.
 11. W zależności od rodzaju wybranych Produktów lub Usług pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju: w przypadku Produktów Fizycznych dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży; w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych; w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych; w przypadku Usług Podstawowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług.
 12. Jeżeli przedmiotem zamówienia są Produkty różnego rodzaju, po przyjęciu przez Sprzedawcę oferty dochodzi do zawarcia kilku umów, o jakich mowa w ust. 11, odpowiadających przedmiotowi zamówienia.


§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Podstawową Usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Z chwilą złożenia zamówienia, w przypadku braku konta w serwisie, zostanie ono automatycznie utworzone na podstawie danych podanych przez kupującego.
 2. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na złożenie zamówienia lub założenie konta w Serwisie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Serwisową polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz hasła dostarczonego przez serwis drogą mailową. W celach bezpieczeństwa po pierwszym zalogowaniu Kupujący powinien zmienić hasło logowania na hasło zdefiniowane przez siebie. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim. 
 3. Usługi serwisowe są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz Umowy o świadczenie Usług Podstawowych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 6.  Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 7. W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności: dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu; wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne; udostępnić aplikację związaną ze Serwisem.

§ 4. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia za pośrednictwem niniejszego serwisu mogą być składane 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych o których sprzedawca poinformuje za pomocą stosownego komunikatu w sklepie internetowym.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub nie posiadając konta w serwisie.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Serwisie.
 4. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia. 
 5. Wszelkie opisy Produktów dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy. 
 6.  W celu złożenia zamówienia klient powinien wykonać następujące czynności: zaprojektowanie, wysłanie lub wybranie i edytowanie wzoru graficznego; wybranie specyfikacji produktu oraz dodanie produktu do koszyka; Przejście do formularza zamówienia. ; W formularzu konieczne jest podanie kompletnych danych osobowych oraz informacji niezbędnych do złożenia zamówienia w sklepie internetowym ( oznaczonych w formularzu gwiazdką)
 7. Na etapie składania zamówienia następuje wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8.  W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Produktów od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.
 10. Kupujący po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie jego otrzymania ze sklepu internetowego na adres mailowy podany w zamówieniu. W przypadku braku otrzymania niniejszego potwierdzenia, kupujący może skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą wiadomości mailowej pod adresem zamowienia@malieprint.pl w celu zweryfikowania poprawności adresu mailowego podanego w zamówieniu oraz przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy. 
 11. Po otrzymaniu zapłaty od klienta na konto firmowe wyszczególnione w zakładce „Kontakt” lub za pomocą płatności on-line Sprzedający poinformuje klienta o przyjęciu zamówienia w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie, drogą mailową na adres podany w formularzu składania zamówienia.
 12. Zamówienia, które nie zostały opłacone, nie będą rozpatrywane jako zamówienia do realizacji.W przypadku braku otrzymania wpłaty za zamówienie klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości wysłanej na podany w zamówieniu adres mailowy w przeciągu 6  (słownie: sześciu) dni roboczych.
 13. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 6 (słownie: sześciu) dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, może: przyjąć ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji — w takim przypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji ; może nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone zamówienie — w takim przypadku Umowa nie zostaje zawarta, a Kupującemu są zwracane wszystkie płatności, o ile Kupujący ich dokonał na etapie składania zamówienia.  
 14. Nie przyjęcie zamówienia do realizacji może wystąpić w szczególności w sytuacjach: braku możliwości dostarczenia przez klienta poprawnych plików do wykonania wydruku; dostarczenia przez klienta plików zawierających treści niezgodne z prawem, nieetycznych ; ograniczeń technologicznych uniemożliwiających wykonanie produktu według specyfikacji klienta ; otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, w tym podania nieprawidłowych danych kontaktowych, uniemożliwiających wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia ;braku możliwości kontaktu z Klientem w celu sprecyzowania specyfikacji zamówienia ;w przypadku awarii
 15. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.


§ 5. Ceny produktów i płatność

 1. Zamówienia za pośrednictwem niniejszego serwisu mogą być składane 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych o których sprzedawca poinformuje za pomocą stosownego komunikatu w sklepie internetowym.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub nie posiadając konta w serwisie.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Serwisie.
 4. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia. 
 5. Wszelkie opisy Produktów dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy. 
 6.  W celu złożenia zamówienia klient powinien wykonać następujące czynności: zaprojektowanie, wysłanie lub wybranie i edytowanie wzoru graficznego; wybranie specyfikacji produktu oraz dodanie produktu do koszyka; Przejście do formularza zamówienia. ; W formularzu konieczne jest podanie kompletnych danych osobowych oraz informacji niezbędnych do złożenia zamówienia w sklepie internetowym ( oznaczonych w formularzu gwiazdką)
 7. Na etapie składania zamówienia następuje wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8.  W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Produktów od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.
 10. Kupujący po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie jego otrzymania ze sklepu internetowego na adres mailowy podany w zamówieniu. W przypadku braku otrzymania niniejszego potwierdzenia, kupujący może skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą wiadomości mailowej pod adresem zamowienia@malieprint.pl w celu zweryfikowania poprawności adresu mailowego podanego w zamówieniu oraz przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy. 
 11. Po otrzymaniu zapłaty od klienta na konto firmowe wyszczególnione w zakładce „Kontakt” lub za pomocą płatności on-line Sprzedający poinformuje klienta o przyjęciu zamówienia w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie, drogą mailową na adres podany w formularzu składania zamówienia.
 12. Zamówienia, które nie zostały opłacone, nie będą rozpatrywane jako zamówienia do realizacji.W przypadku braku otrzymania wpłaty za zamówienie klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości wysłanej na podany w zamówieniu adres mailowy w przeciągu 6  (słownie: sześciu) dni roboczych.
 13. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 6 (słownie: sześciu) dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, może: przyjąć ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji — w takim przypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji ; może nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone zamówienie — w takim przypadku Umowa nie zostaje zawarta, a Kupującemu są zwracane wszystkie płatności, o ile Kupujący ich dokonał na etapie składania zamówienia.  
 14. Nie przyjęcie zamówienia do realizacji może wystąpić w szczególności w sytuacjach: braku możliwości dostarczenia przez klienta poprawnych plików do wykonania wydruku; dostarczenia przez klienta plików zawierających treści niezgodne z prawem, nieetycznych ; ograniczeń technologicznych uniemożliwiających wykonanie produktu według specyfikacji klienta ; otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, w tym podania nieprawidłowych danych kontaktowych, uniemożliwiających wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia ;braku możliwości kontaktu z Klientem w celu sprecyzowania specyfikacji zamówienia ;w przypadku awarii
 15. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.


§ 6. Realizacja zamówień obejmujących produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia polega wyprodukowaniu indywidualnie spersonalizowanych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia. 
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).  Dokładny termin dostarczenia Produktu określa przewoźnik. 
 3. Kupujący przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do zweryfikowania powstałych podczas transportu uszkodzeń lub ubytków. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.) oraz wykonania dokumentacji fotograficznej otrzymanej przesyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym Produkcie. Zamówione Produkty powinny zostać wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Produkty został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu Produktu. W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie określonym w regulaminie kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu płatności za złożone zamówienie.
 5. W przypadku zamówienia jedynie produktów fizycznych, Sprzedający nie ma obowiązku udostępnienia Kupującemu produktów cyfrowych w postaci Projektów wykonanych w kreatorze dostępnym w serwisie czy Projektów dostosowanych na indywidualne życzenie klienta jeśli zostały one wykonane bez dodatkowej opłaty za Usługę Indywidualną.
 6. Jeżeli Kupujący zamawia Produkty lub Treści Cyfrowe z różnym czasem realizacji, dla Sprzedawcy wiążącym terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Produktów.
 7. Realizacja może ulec wydłużeniu, w momencie gdy: Zamówiony produkt wymaga akceptacji wykonanego projektu przez klienta ;wystąpiły niezależne od sprzedającego przerwy w dostawie półproduktów niezbędnych do realizacji zamówienia ;w przypadku przerw w działaniu serwisu, o których kupujący poinformuje na stronie z powodu modernizacji serwisu, urlopów, czy awarii.; w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu przerw w dostawie usług przez podwykonawców
 8. Każdorazowo w takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o nowym przewidywanym terminie dostawy zakupionych produktów.


§ 7. Realizacja zamówień obejmujących Usługi i Produkty Cyfrowe

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowe nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący. 
 3. Kupujący, w zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez: link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub; konto użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub dedykowaną stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.
 4. W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę treści cyfrowych w postaci linku do biblioteki plików z możliwością ich pobrania Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej. Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 30 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Kupującego podany podczas składania zamówienia.
 5. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu na podany przez Kupującego podczas składania zamówienia adres e-mail, o ile Kupujący nie zgłosił braku otrzymania podanej treści w przeciągu 30 dni, od planowanej daty jej otrzymania.
 6. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej. Dodatkowe modyfikacje treści cyfrowej na życzenie Kupującego w późniejszych terminach nie są przedmiotem zawartej umowy, Sprzedający ma możliwość ich dostarczenia za dodatkową opłatą, ale nie ma obowiązku ich wykonania. 
 7. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych. Wyjątkiem są ustalenia indywidualne między Kupującym a Sprzedającym. 


§ 8. Realizacja zamówienia dotyczącego Usług Podstawowych

 1. Realizacja Usług Podstawowych polega na spełnieniu przez Sprzedawcę określonych świadczeń składających się na przedmiot Usługi Podstawowej, zgodnie z opisem zamieszczonym przy wybranym przez Kupującego produkcie lub usłudze.
 2. W przypadku, gdy realizacja Usługi Podstawowej wymaga aktywnego udziału Sprzedawcy, Strony są zobowiązane uzgodnić szczegóły związane z wykonaniem tych Usług, w szczególności sposób realizacji Usługi Podstawowej, czas i miejsce realizacji Usługi Podstawowej itp. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Podstawowych jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy Stronami w tym zakresie. 
 3. W przypadku wydruku produktów na podstawie plików klienta realizacja zlecenia następuje dopiero w momencie przekazania przez Klienta poprawnych plików przygotowanych według podanych w serwisie specyfikacji. Dopiero od tego momentu liczony jest czas realizacji. W razie wątpliwości klient ma możliwość skorzystania z czatu dostępnego w serwisie w celu pomocy przy przygotowaniu pliku. 
 4. W przypadku zakupu Produktów do których realizacji niezbędne jest dostarczenie  plików klienta, realizacja zlecenia następuje dopiero w momencie przekazania przez Klienta poprawnych plików przygotowanych według podanych w serwisie specyfikacji. Dopiero od tego momentu liczony jest czas realizacji.
 5. W razie wątpliwości klient ma możliwość skorzystania z czatu dostępnego w serwisie w celu pomocy przy przygotowaniu pliku. 
 6. Pliki dostarczane przez Klienta są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją pod względem rozmiaru oraz rozdzielczości pliku, ilości stron oraz obecności spadów.
 7. W niektórych przypadkach serwis może dokonać drobnych korekt w pliku w celu dostosowania go do druku, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia jeśli niezbędne korekty wprowadzone przez serwis są dla niego nie akceptowalne.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość wysyłanych plików i nie ma obowiązku informowania klienta o słabej jakości plików wysłanych do druku. Pliki drukowane zostają w takiej formie w jakiej zostały dostarczone przez klienta. 
 9. Serwis nie odpowiada za treści zawarte w projektach przesłanych przez klienta. Nie sprawdza oraz nie dokonuje korekt w tekście zawartym w projektach klienta. Wszelkie błędy wynikające z winy Kupującego nie mogą być przedmiotem reklamacji Produktów.
 10. Sprzedający nie dokonuje znaczących zmian w projektach przygotowanych przez osoby trzecie, również na wyraźne życzenie klienta.
 11. Klient wysyłając Projekt własny, lub pliki niezbędne do wykonania zamówienia oświadcza, że posiada do niego wszelkie prawa majątkowe, i niezbędne zgody na wykorzystanie grafik oraz wizerunków zawartych w Projekcie oraz, że nie narusza przepisów ustawowych i praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie czy materiał nie narusza praw autorskich ani innych praw osób trzecich i oświadcza, że zobowiązuje się do przejęcia wszelkich roszczeń kierowanych przez osoby trzecie w wyniku naruszeń związanych z użyciem materiałów łamiących prawa osób trzecich.
 12. Sprzedawca nie ma obowiązku archiwizowania plików graficznych Klienta, po upływie 90 dni od realizacji zamówienia, pliki zostają usunięte. 
 13. Jeżeli Kupujący nie będzie mógł skorzystać z Usługi Podstawowej w terminie uprzednio uzgodnionym ze Sprzedawcą, jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę. Sprzedawca może zaproponować nowy termin wykonania Usługi Podstawowej (jeżeli istnieje taka możliwość) lub odmówić wykonania Usługi Podstawowej w innym terminie (ze względu na brak możliwości realizacji Usługi Podstawowej w innym terminie).
 14. Sprzedawca zobowiązany jest wykonać Usługę Podstawową z należytą starannością. 


§ 9. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie: 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazaną przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik.; W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części.; 14 dni od dnia zawarcia Umowy — w przypadku innych Umów niż umowa sprzedaży Produktów.; W przypadku Usług w których niezbędne jest przekazanie przez Kupującego dodatkowych informacji i/lub plików – w terminie 14 dni od momentu dostarczenia przez Kupującego wymienionych informacji/plików.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy: o świadczenie Usług Indywidualnych i Usług i Produktów Cyfrowych, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości ;w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ;w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ;w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ;o dostarczanie Treści Cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta ;o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 3. Z uwagi na fakt iż realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a produktami są rzeczy wykonane według specyfikacji klienta oraz na jego indywidualne zamówienie, posiadające jego dane i nie posiadające wartości dla podmiotów innych niż Klient dokonujący zamówienie, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.). Wyjątek stanowią zamówienia, które nie zostały przekazane do realizacji.
 4. Sprzedający umożliwia Kupującemu odstąpienie od umowy w przypadku zamówień Usług i Produktów Indywidualnych oraz Usług Cyfrowych i Produktów prefabrykowanych w przypadku gdy zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.
 5. Aby odstąpić od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 7. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produkt przed jego upływem.
 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Klienta płatności w tym koszty wysyłki Produktu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
 10. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, a wszelkie prowizje wynikające z obsługi płatności przez serwisy zewnętrzne pokrywa Sprzedający. 
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 10. Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność z Umową Produktu Lub Treści będącej efektem wykonanej Usługi oraz zasady reklamacji.

 1. Jeżeli Produkt lub Treść Cyfrowa jest niezgodny z Umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany. Rękojmia za wady Produktów i Treści Cyfrowych o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów sprzedaży Produktów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK
 2. Sprzedawca może: dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany,
 3. jeżeli doprowadzenie Produktów do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 
 4. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu lub Treści Cyfrowej oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. 
 6. Do Umów sprzedaży Produktów lub Treści Cyfrowych, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Produktu lub Treści Cyfrowej z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.  W przypadku Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo lub w częściach oraz produktów fizycznych — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych lub Produktów z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili; W przypadku Usług i treści cyfrowych na zasadach przewidzianych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Produktu lub Treści Cyfrowej z Umową. Zgodność Produktu lub Treści Cyfrowej z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 7. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Prouktu lub Treści Cyfrowej z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu lub Treści Cyfrowej oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. 
 9. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z Umową. 
 10. Reklamację lub niezgodność Produktu czy Treści Cyfrowej z Umową należy zgłosić poprzez za pomocą wiadomości e-mail, listu tradycyjnego lub za pomocą czatu na stronie serwisu. W przypadku reklamacji związanych z jakością wydruku, należy przygotować całe zamówienie. W przypadku przesłania niepełnego nakładu reklamowanego produktu reklamacje będą rozpatrywane negatywnie. 
 11. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 12. Jeżeli Produkt lub Treść cyfrowa jest niezgodny z Umową, Klient  może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu czy Treści cyfrowej zgodnie z § 10 ust. 8; Sprzedawca nie doprowadził Produktu lub Treści Cyfrowej do zgodności z Umową; brak zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produktu do zgodności z Umową; brak zgodności Produktu lub Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust. 1;
 13. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu lub Treści Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 14. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu Ceny.
 15. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku gdy brak zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z umową jest nieistotny, domniemywa się jednak że brak zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z umową jest istotny.
 16. Jeśli brak zgodności z Umową występuje tylko w przypadku części Produktów lub Treści Cyfrowych dostarczonych na jej podstawie, Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do Produktów lub Treści Cyfrowej niezgodnych z Umową, oraz produktów lub Treści Cyfrowych stanowiących ich integralną część, w momencie gdy nie można rozsądnie oczekiwać aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty lub Treści Cyfrowe zgodne z umową. ( np. w przypadku gdy zamówiony został komplet wizytówek oraz voucherów, a z powodów wymienionych w § 9 ust. 8 Sprzedający nie umożliwił wymiany lub naprawy Produktu lub Treści Cyfrowej niezgodnego z umową, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy zakupu również w przypadku drugiego produktu lub Treści Cyfrowej) 
 17. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. W przypadku niezgodnych Treści Cyfrowych Kupujący nie ma obowiązku zwrotu, ze względu na specyfikę dostarczania zakupionych Treści Cyfrowych. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, a w przypadku Treści Cyfrowych od daty otrzymania informacji od Kupującego o odstąpieniu od Umowy.
 18. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. W przypadku Treści Cyfrowych, po odstąpieniu przez Kupującego od Umowy, Kupujący nie ma obowiązku do zwrotu zakupionych Treści Cyfrowych. Odstąpienie od Umowy jest jednak jednoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do dalszego korzystania, edycji, użytkowania oraz przekazywania osobom trzecim dostarczonych Kupującemu przez Sprzedającego Treści Cyfrowych.
 20. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.
 21. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy: z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych; Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie. 


§ 11. Odpowiedzialność za jakość

W przypadku Produktów Poligraficznych Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę specyfikacje zakupionych produktów oraz fakt, iż:

 1. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm,
 2. w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia elementów złoconych w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu
 3. Wydruki ciemnych projektów na papierze kredowym będą miały widoczne białe brzegi, których farbowania wykorzystywana technika druku nie przewiduje, przy wydrukach nielaminowanych istnieje możliwość niewielkiego strzępienia brzegów wydruków co nie jest wadą i wynika z ograniczeń technologicznych druku. 
 4. Serwis nie gwarantuje dokładnego odwzorowania kolorów wydruków z wyświetlonym projektem, co wynika z odmiennych przestrzeni kolorystycznych stosowanych na urządzeniach elektronicznych oraz wydrukach. Dodatkowo z racji braku kalibracji ekranu, ten sam obraz na kilku urządzeniach może posiadać zupełnie inny kontrast, nasycenie oraz barwę. Zalecamy sprawdzenie projektu na kilku różnych urządzeniach oraz kalibrację ekranu w celu przewidzenia ewentualnych różnic w kolorze wydruku. 
 5. Projekty przygotowywane przez serwis na indywidualne zamówienie klienta są wysyłane na podany adres mailowy celem akceptacji co do ich zawartości. Przed akceptacją projektu Klient powinien sprawdzić poprawność umieszczonych tekstów oraz danych kontaktowych. Po zaakceptowaniu projektu nie będzie już możliwości wprowadzania zmian do projektu a reklamacje z tytułu błędów w tekście nie będą uwzględniane. 
 6. w przypadku w którym odwzorowanie kolorów odgrywa kluczową rolę, zalecamy wcześniejszy kontakt w celu ocenienia możliwości odwzorowania wydruku przez nasz serwis.


§ 12. Rozliczenie Płatności między Kupującym a Sprzedającym w momencie odstąpienia od Umowy

 1. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. W przypadku Treści Cyfrowych Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał. 


§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów, Treści Cyfrowych lub realizacją Usług Podstawowych i Indywidualnych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14. Prawa Własności Intelektualnej

 1. Zawartość strony www.malieprint.pl stanowi przedmiot prawa autorskiego i jest chroniony przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszelkie elementy serwisu oraz zamieszczone projekty są własnością serwisu Malieprint.pl. Zabronione jest pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, oraz reprodukowanie wszelkich treści dostępnych na stronie bez zgody właściciela. Niestosowanie się do tego punktu będzie skutkowało ściganiem w drodze postępowania sądowego,
 2. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 15. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej jego wersji będą realizowane zgodnie z regulaminem obowiązującym w chwili składania zamówienia. 
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia jego publikacji tj. 4.01.2023
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.).
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Uwaga! Zmiany w Regulaminie.

Drogi Kliencie! Informujemy, że 4 stycznia 2023 r. zmianie ulega Regulamin naszego sklepu internetowego

Nowa wersja Regulaminu jest już dostępna na stronie https://malieprint.pl/regulamin.

Zmiany Regulaminu wynikają ze zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe i dotyczą procesu reklamacyjnego oraz wprowadzenia możliwości odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Twojego konta w Serwisie

Zmiana Regulaminu w stosunku do Ciebie wchodzi w życie w dniu 4 stycznia 2023 roku i tylko w zakresie, w jakim nie wpływa to negatywnie na Twoje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego 

Miłego dnia